Unit Result پارامتر

mg/dl

FBS

mg/dl

BS

درصد

HbA1c
قند دو ساعته (2hpp)

mg/dl

FBS

mg/dl

(2hpp) Blood Sugar
قند سه مرحله ای (OGTT)

mg/dl

FBS

mg/dl

GTT Blood Sugar ( 1Hr )

mg/dl

GTT Blood Sugar ( 2Hr )

این تفسیر آزمایش صرفا جهت اطلاعات خودم می‌باشد و جایگزین پزشک نیست و از آن برای خوددرمانی و انجام اموری که به سلامتی‌ام آسیب برساند پرهیز می‌کنم.

هزینه: رایگان