Unit Result پارامتر
خونی

Covid19 IgM

Covid19 IgG
حلقی

کیفی

Covid 19 PCR

این تفسیر آزمایش صرفا جهت اطلاعات خودم می‌باشد و جایگزین پزشک نیست و از آن برای خوددرمانی و انجام اموری که به سلامتی‌ام آسیب برساند پرهیز می‌کنم.

هزینه: رایگان