Unit Result پارامتر

کیفی

HIV Ab (1&2)

cut off

HIV Ab (1&2)

کیفی

HIV PCR

کیفی

HBs Ag

cut off

HBs Ag

کیفی

HBV PCR

کیفی

HCV Ab

cut off

HCV Ab

کیفی

HCV PCR

HBs Ab

کیفی

CMV Ab

CMV IgG

کیفی

CMV IgG

CMV IgM

کیفی

Rubella

Rubella IgM

Rubella IgG

کیفی

(1&2 )HSV

(1&2) HSV IgM

(1&2) HSV IgG

کیفی

VDRL ( RPR )

این تفسیر آزمایش صرفا جهت اطلاعات خودم می‌باشد و جایگزین پزشک نیست و از آن برای خوددرمانی و انجام اموری که به سلامتی‌ام آسیب برساند پرهیز می‌کنم.

هزینه: 10,000 تومان