Unit Result پارامتر

کیفی

HBs Ag

cut off

HBs Ag

کیفی

HBV PCR

کیفی

HCV Ab

cut off

HCV Ab

کیفی

HCV PCR

HBs Ab

این تفسیر آزمایش صرفا جهت اطلاعات خودم می‌باشد و جایگزین پزشک نیست و از آن برای خوددرمانی و انجام اموری که به سلامتی‌ام آسیب برساند پرهیز می‌کنم.

هزینه: 3,000 تومان