Unit Result پارامتر

کیفی

HIV Ab (1&2)

cut off

HIV Ab (1&2)

کیفی

HIV PCR

این تفسیر آزمایش صرفا جهت اطلاعات خودم می‌باشد و جایگزین پزشک نیست و از آن برای خوددرمانی و انجام اموری که به سلامتی‌ام آسیب برساند پرهیز می‌کنم.

هزینه: 5,000 تومان