Unit Result پارامتر

کیفی

Morphine ( MOP )

کیفی

( AMP ) Amphetamine

کیفی

( MET ) Methamphetamine

کیفی

( MTD ) Methadone

کیفی

Tetrahydrocannabinol ( THC )

کیفی

Ecstasy ( MDMA )

کیفی

( COC ) Cocaine

کیفی

( PCP ) Phencyclidine

کیفی

( BZO ) Benzodiazepines

این تفسیر آزمایش صرفا جهت اطلاعات خودم می‌باشد و جایگزین پزشک نیست و از آن برای خوددرمانی و انجام اموری که به سلامتی‌ام آسیب برساند پرهیز می‌کنم.

هزینه: 10,000 تومان