فتانه خلج به شما یک تیکت ارجاع داد #7128: “تنگی نفس”