دکتر کیوان بلوچی ( متخصص پاتولوژی ) به شما یک تیکت ارجاع داد #50514: “احساس فشار خون و گذمای بیش از حد بدن در شب”