دکتر رامتین اجتماعی ( متخصص پاتولوژی ) به شما یک تیکت ارجاع داد #6283: “غربالگری ۳ ماهه اول”