دکتر رامتین اجتماعی ( متخصص پاتولوژی ) به شما یک تیکت ارجاع داد #5799: “چکاپ کامل”