دکتر رامتین اجتماعی ( متخصص پاتولوژی ) به شما یک تیکت ارجاع داد #4989: “جواب آزمایش بارداری”